Ordinaris dingsdaeghse courante 10-08-1650

meer informatie

Beeldbank van het Stadsarchief voor foto’s, bouwtekeningen en en ander beeldmateriaal, en Delpher voor artikelen in kranten en tijdschriften vanaf ongeveer 1600.

Het artikel op deze pagina komt uit de Ordinaris dingsdaeghse courante van 10 augustus 1650 en is een van de eerste vindplaatsen van het woord diamant. De volledige tekst van het artikel is:

Juweelen gestolen tot Amsterdam op Vrydach den 9 September te weten , een grooten Diamant Tafel-Ringh wit geamalieerd weerdigh 600 guldens. Twee Braceletten van ontrent 420 Peerlen, yeder weerdigh 44 stuyvers. Twee Kinderen Braceletten van 325 kleyne Peerlen, ‘t stuck acht stuyvers. Een Testament in swart segereyn Leer ghebonden, met sloten, ringen van gout, weerdigh hondert vijftigh guldens. Een groote silvere Poeyer-Doos, met een Wapen daer op gesneden, met drie Salmtjes, ende twee M M daer onder staen, en een Spelde-Back, t’ samen weerdig tachtigh guldens. Noch Orologie van Silver, met een Silver-kettinghe waerdich 72 Iuweelen weet aen te brengen, door de
dese voorsz. addressere hem aen Ian Fredericksz. Stam, woonende de Sandt-straet inde Hoop by de Zuyder-Kerck tot Amsterdam, sal een Vereeringh ghenieten van 400 guldens ende een gedeelte te komende pro rato en sal des aenbrengers naem Secreet gehouden werden, en schoon de Persoon selver diet ghenomen heeft hebbende) het selve quam aen te brengen sal evenwel de 400 guldens vereert werden, met belofte van alles secreet te houden.

joodsamsterdam.nl

Domein Theo Bakker – website met heel veel interessante informatie over Amsterdam, inclusief de diamantnijverheid

020 apps – is een reeks apps voor telefoons en tablets en een website over de Amsterdamse geschiedenis en architectuur

Felix Leviticus, Geïllusteerde encyclopaedie der diamantnijverheid

M. Barents, De Diamantslijperij Maatschappij te Amsterdam 1845-1920, Amsterdam 1920

A.J. Bonke, ‘Kapers”rond het Waterlooplein in Ons Amsterdam, oktober 1986

Achteraf toegevoegd

Lijst van diamantslijperijen in Amsterdam van het project Vele Handen van het Stadsarchief

Daniël M. Metz, Diamantgracht, uitg. Walburgpers 2022, ISBN 978 94 6249 549 4